Poetry Issue 1

   Issue#1: Oct. - Dec. 2002

Bomen Guillermo   Huwag kang pumikit kasama
   Huwag mong isara ang iyong mga mata

   Huwag kang magpalunod sa
   Liwanag ng
   iyong kalooban
   Wala kang makikita roon.

   Huwag kang magpalunod sa
   Dilim ng
   Iyong kalooban
   Di ka namin makikita roon.

   Dito tayo sa
   Pag-agaw liwanag,
   Dito tayo sa
   Pag-agaw dilim.

   Huwag kang tumungo sa
   Daigdig ng absolutong katotohanan.
   Dito muna tayo
   Sa daigdig ng
   Kawalang-katiyakan.