Poetry Issue 24

ISSUE 24 : JULY-DECEMBER 2017

Tilde Acuña

Panawagan sa mga Makabagong Makabayan

Makailang ulit na rin akong naglalaro sa pagitan ng mga saknong at ng mga talata, at humantong sa kung saan; makailang-ulit na ring itinatanong sa sarili kung ano ba ang nais kong bigyang-tutok, kung tula ba o prosa, kung katha ba o pahayag, kung malikhain ba o kritikal. Baka maaaring pagsabayin at sa pagbasa na lamang magkakatalo. Baka maaaring ipaubaya na lamang sa kritiko, sa curator, sa patnugot o sa antolohista. Sa ilang pagtatangka, may mga piyesa namang naipapasok sa kahon ng kategorisasyon sa ilang antolohiyang nahahati sa mga nakagisnang anyo: tulad ng ilang kwentong hindi gaanong mukhang kwento dahil walang malinaw na naratibo at ilang tulang hindi gaanong mukhang tula dahil may mga dibuho o kaya’y bloke ng mga talata. Sa pagitan ng mga kahon ng kategorisasyon, may nabubuo sa sariling bagong karanasan ng pagsulat at umaasa akong magbubunsod ito ng bagong karanasan para sa pagbasa ng mga magtitiyagang magbigay ng panahon dito. At sa ganitong disenyo, malay akong pumipili na ako ng mambabasa. Mambabasang may sapat na oras upang magmuni at mamuna, kapwa sa anyo at sa nilalaman ng ihinaing piyesa o panukala, pagbabanta o pangangako, panawagan o pahiwatig. —Tilde Acuña


***


Panawagan sa mga Makabagong Makabayan

Kumperensya Para sa ika-200 Kaarawan ni Marcos: Panawagan Para sa mga Papel


Alang-alang sa pag-alala sa ika-200 na kaarawan ng ating nagkatawang-lupang Apo Lakay, kagalang-galang na kaluguran ng marangal na lahing Pilipino, Ferdinand E. Marcos, na ipinahiram sa atin ng Bathala sa kaitaasan, ihinahanda ang selebrasyon ng kaarawan ng Apong mala-Maykapal sa buong buwan ng Setyembre. Pinangungunahan ang mga exhibit, talakayan, kumperensya at iba pang mga aktibidad ng Sentro ng Araling Ilocandia, katuwang ang Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, Kolehiyo ng Arte at Letra, Kolehiyo ng Agham, NU Vanguard, Komisyon ng Wikang Filipino, Kongreso ng Pilipinas, Komisyon ng Kasaysayan, at marami pang ahensya ng gobyerno at mga korporasyong nangako ng suporta sa sentenaryo ng pinakamamahal nating Apo.

Tampok sa pagdiriwang na ito ang ating pambansang kumperensyang may temang “Apo sa Ika-22 siglo: Mga Perspektiba sa Tadhana ng Lahing Dakila.” Inaasahang magsama-sama sa naturang pagtitipon ang mga iskolar, mananaliksik, beterano, propesor, kawani maging ang mga bagong saltang estudyante sa Araling Pilipino at Araling Ilocandia, lalo na ang mga magigiting na nagtuturo ng PI081: Introduksyon sa Araling Marcos, isang larangang bago pa lamang yumayabong at marapat pang pagyamanin hanggang maging BA Marcos Studies, isang ganap na degri o kursong maaaring tutukan at paglaanan ng buong-lakas na pag-aaral, nang sa gayo’y makasabay sa makabagong mga pagtingin at pag-aaral sa kapanapanabik na pandaigdigang penomenong kinahuhumalingan ngayon sa Europa, ang Pasistang Agham Panlipunan (Fascist Social Science) na yumayanig na ngayon sa Amerika at bumabasag sa maling pagtingin sa pasismo, salamat sa pagsusumikap ng premyadong si Dr. Jack Gladney, propesor Emeritus ng Araling Hitler (Hitler Studies) at Axis (Axis Studies).

Mainam na masaklaw kung gayon ng mga presentasyon sa ating kumperensya ang mga pag-aaral na inter- o multi-disiplinaryo mula sa lokal o pambansang perspektiba hanggang sa pandaigdigan, inter-rehiyonal at maging komparatibong mga pag-aaral ng mga umuusbong at mga bagong lipunang bumabalik-tanaw sa posibilidad at potensyal ng pasismo. Inaasahan namin at ikalulugod ang pakikilahok ng mga magbabahagi ng papel mula sa Timog at Timog-Silangan at Silangang Asya at China, Europa, at Hilaga at Timog na mga rehiyon ng Amerika. Iniimbitahan ang mga proposal ng papel at panel na tumatalakay sa mga pananaliksik na hinggil sa o may kinalaman sa Araling Pilipino, Araling Ilocandia o Araling Marcos—na hindi limitado sa mahal na Apong Ferdinand Marcos, dahil maaaring saklawin ang angkang Marcos lalo na sa mga tagapagmanang pinalad na maipangalan sa Apo (I): mula kay Bongbong (II) hanggang sa pinakabatang si Maco (V) na inaasahang magkaroon ng anak na lalaki sa lalong madaling panahon. Ating sasalubungin sa nalalapit na hinaharap si Macmac (VI), malugod natin siyang tatanggapin sa Pilipinas na pamana ng kanyang Nuno. Gayundin, inaanyayahan ang mga kamaganak karatig na paksa sa ibang disiplinang di-nalalayo ang layunin, tulad ng Hitler at Axis Studies. Maaring paksain ang mga sumusunod:

 • Perspektibong Asyano sa mga Marcos
 • Perspektibong Europeo sa mga Marcos
 • Perspektibong Amerikano sa mga Marcos
 • Perspektibong Tsino sa mga Marcos
 • Perspektibong Ruso sa mga Marcos
 • Bagong Globalisasyon at Internasyunalisasyon
 • Marcos at Pagsasalin
 • Ilocandia at Filipinas
 • Ilocandia, Mindanao, at Fentanihilismo
 • Marcos: Transnasyunalismo at Multinasyunalismo
 • Marcos: Buhay, Angkan at Pamana
 • Marcos: Diaspora at Exhilo
 • Marcos: Ang Henyo
 • Marcos at mga Tunay na Kilusan para sa Pagbabago
 • Marcos at Araling Pilipino
 • Marcos at Batas
 • Marcos at Kasaysayan
 • Marcos: Retorika, Talumpati, Makabagong Politika
 • Marcos: Wika at Panitikan
 • Marcos at Karapatang Panglahat
 • Marcos: Rebolusyon sa Pagkatao
 • Marcos at Agham Panlipunan
 • Marcos at Sining: Dangal ng Lahi
 • Marcos bilang Tekstong Kultural
 • Batis at Impluwensiya: Marcos at ang Axis
 • Dakilang Dugo: Rizal, Hitler, Marcos
 • Marcos at Arkitektura
 • Marcos at Edukasyon sa Bagong Lipunan

Bukod sa pagpapanukala at pag-aaral sa potensyal ng kursong BA Marcos Studies, layunin higit ng kumperensyang itong palawigin ang mga nasimulan ni Apo Lakay at ng mga iskolar sa Araling Marcos tulad ng mga konsepto hinggil sa bagong Pilipinismo, rebolusyong panloob at demokratiko, tadhana ng lahi, disiplinang pambansa, araling Antonio Luna at Artemio Ricarte, araling batas militar, at linawin ang paninirang-puri kay Apo Lakay sa tinatayang mga aktwal daw na nangyari sa kasaysayan subalit sa katotohana’y kathang isip lang ng mga kontra-Marcos at kasapakat ng mga komonesta na ayaw makisama sa pagmartsa ng Pilipinas sa kadakilaang biyaya ni Apo Lakay. Sa madaling salita, ang tanging nais ng kumperensya ay ang pagkilala at pagbabandila ng katotohanan ng ating lahi, at tahakin ang landas tungo sa kadakilaan, dahil pansamantala tayong nalihis dito.

Upang pukawin at pasiglahin pa lalo ang mga alagad ng Araling Marcos at iba pang krony karatig na disiplina, pauunlakan tayo (note: positibo at mataas ang tsansang darating ang mga mahahalagang personaheng ito) nina Prof. Ferdinand Marcos V, pinakamatandang dangal ng lahi: ang 193-anyos na Former Vice President Juan Ponce Enrile, Dr. Hello Kit Tatad, Senator Mario Defensor-Santiago, Prof. Sally Lazar at marami pang nagmamahal sa ating Apo Lakay. Pinaunlakan din tayo ng pamilya Miranda na gamitin nang walang bayad ang musika nila para sa ating pagtitipon, at mapalad tayong dadalo si Buloy Miranda, ang apo-sa-sakong ni Chito Miranda, at Gloc-18, apo-sa-sakong ng tanyag na si Gloc-9. Pumayag na rin si Senador Imeeeee Marcos—ikalimang pagkabuhay ng pinakamamahal nating ina ng bayan na si Imelda Marcos—na ilagay sa exhibit ang piling miniature ng mga sapatos ng kababaihang Marcos. Higit pa rito, marami pang itatampok sa kumperensya na tiyak na ikagagalak ng mga panauhing mapipiling lumahok at magbahagi ng mga proyekto at pag-aaral nila para sa kaluguran ng Apo.

Naririto ang mga tuntunin sa pagpapasa ng papel:

 1. Hindi dapat humigit sa 300 salita ang abstrak. Bawat salitang sosobra rito ay may karampatang parusa—tulad ng, pero hindi limitado sa, pagbibisikleta ng isang kilometrong katumbas ng bawat sosobrang salita.
 2. Dapat banggitin ng mga awtor ang erya o temang maaaring kabilangan ng papel nila. Nangangahulugan ang pagkukubli ng kategorya na may itinatago at may sa-diablo o komonesta ang adhikain ng papel ng pananaliksik na naglalayong sirain si Marcos.
 3. Dapat kalakip ng submission ang pangalan ng awtor, ugnay sa mga institusyong alyado, contact details, pangalan ng asawa at anak, trabaho ng magulang at ninuno, tirahan, detalyadong tala ng pag-alis sa tirahan sa nakaraang isang taon, ibinoto noong nakaraang eleksyon, mga natapos na kurso, mga kakilalang malapit sa angkan ng mahal na Apo Lakay, at iba pang hihilinging datos.
 4. Dapat maipadala sa ilocandiakademia@nu.edu.ph ang abstrak bago ang ika-11 ng Agosto 2117. Ipahuhuli ang sinumang mahuli sa pagpapasa at tumuloy pa rin sa pagpapasa. Nagpapakita ang pagpapasa nang lampas sa deadline, kahit nahuli lang sa hibla ng segundo, na walang disiplina ang iskolar at na wala itong galang kung kaya hinahamon ang gabay na pinaghirapang ihanda ng komite ng kumperensya.
 5. Dapat hintayin sa email ang kumpirmasyong natanggap ang papel para sa konsiderasyon ng kumperensya, matapos nito, magpapadala ulit ang komite ng email ng tuntunin kung paano magbabayad ng conference fee, miscellaneous fee, transportation fee at ibibigay rin ang mapa sa ilalaang daan mula sa tirahan ng delegado tungo sa Annex Dome.