Poetry Issue 23

ISSUE 23 : JANUARY-JUNE 2017

Benilda S. Santos

Sa Pakpak ng Balse ni Strauss

Dinala ako
ng balse ni Strauss
sa mulalang hatinggabi
sa Kalye Diyamante.

Doon, sa ilalim
ng ilaw ng poste
umindak-indak sa dilim
ang puting kalapati
ng kalarong
iniwang putlang-putla
at pasa-pasa
sa ilalim ng punong madagta.

Saglit itong dumapo
sa bintanang kapis
ng tahanang sapupo
ng hapis
at pagkaraang
iangat ang tuka
nang parang nagigitla
sinisid ang hanging
tuyo at hapo
at sa gilid
ng basurahan nupo.
At tsaka ibinuka
ang kanang pakpak
bago ang kaliwa
kanang pakpak
kaliwa
kanang pakpak
kaliwa
balse nga
balse nga
ang iginuhit sa gunita.

Dinala ako
ng balse ni Strauss
sa mulalang hatinggabi
sa Kalye Diyamante.

Doon, sa ilalim
ng punong madagta
lumaya sa katawang bulagta
ang kaibigang nawaglit
sa kalilimayon
sa mga gabi ng tag-init.
Bumangon siya
at mahinhing nagbalse
sa pakpak ng kanyang
puting-puting kalapati.(Mula sa Pali-Palitong Posporo)