Poetry Issue 23

ISSUE 23 : JANUARY-JUNE 2017

Michael M. Coroza

Kundiman

Bulaklák na áking lagìng pinithayà
Ang iká’y makítang may saríling layà’t
Sa dágat Silánga’y butíhing diwatà,
Mayáma’t mapúri, bihís sa dálitâ.

Músiká ni Bonifacio Abdon at Létra ni Patricio Mariano


Bulaklák ng diwà at dilàng dinahás
Kayâ alangánin ang pamúmukadkád,
Talúlot ay puláng lumigwák na lakás,
Ang úbod ay diláw ng ligáw na hangád.

Ang tangkáy at dáho’y mapusyáw na bugháw
Ng di-mahawákang pagkakákilanlán,
Ang dagta ay putlâ ng luksang pagtanáw
Sa kagínhawáhang mahírap mahagkán.

Bulaklák ng diwà at dilàng dálitâ,
Ang iyóng pagbuká ay panúnuligsâ;
Layák sa bulwágan ng imbíng dumustâ,
Busílak sa puntód ng báyang napuksâ.(Mula sa May Di-mawaglit na Awit)