Poetry Issue 23

ISSUE 23 : JANUARY-JUNE 2017

Michael M. Coroza

Báyan Ko

Íbon mang may layàng lúmipád,
Kulungín mo at umíiyák;
Báyan pa kayâng sakdál dilág
Ang di magnasàng makaalpás.

Músiká ni Constancio de Guzman at Létra ni José Corazón de Jesus


Nakalipád akó’t ngayón ko nabatíd
Na may luwálhatì sa págkakápiít;
Sa bagwís na láong tiniklóp ng lupít,
Ang malayàng hángi’y banyagàng kaniíg.

Náwaglít na áwit ang landás pauwî
Na hinúni noón sa pamímighatî;
Nakalayà akóng may pátaw ang budhî,
Hindî maitugmâ ang kampáy sa mithî.

Itó’y isáng sumpâ ng kulúngang gintô:
Lumipád man akó’y di-makalálayô
Sapagkát ang bagwís, hindî man napugtô,
Ay di-maiúnat at di-mailikô.(Mula sa May Di-mawaglit na Awit)