Poetry Issue 23

ISSUE 23 : JANUARY-JUNE 2017

Michael M. Coroza

Anák-dálitâ

Ako’y anák ng dálitâ na tigíb ng luhà,
Ang náritóng humíhibík na bigyán ng awà;
Buksán mo ang lángit at kusà mong pakinggán
Ang áking ligálig sakâ págdaramdám.

Músiká ni Francisco Santiago at Létra ni Deogracias Rosario


Ang sábi mo’y pintô ng paglayàng hangád,
Kung susukò kamí, ang búbuksán agád;
Ngúnit kaliskís mo ay biglâng nálantád
Nang dakpí’t sa karsél kamí’y kinaladkád.

Ang pag-ása námi’y niliyó sa sayáw,
Mithîng kalayáa’y iyóng iniligáw;
Ang pangakòng pintô ngayóng tinâtanáw:
Bibíg ng imp’yérnong ang bantáy ay ikáw.

Di kitá kadugô, loób mo’y kuhilâ,
Lílipúlin ka rin ng saríling samâ;
Mabíbítay akó, hindî ang adhikâ
Na lamán at dugông sa iyó’y púpuksâ.(Mula sa May Di-mawaglit na Awit)