Poetry Issue 20:2

ISSUE 20:2 : JULY-DECEMBER 2014

Marlon Hacla

mula sa Melismas

May deklarasyon na ang balangkas
ng mga kalungkutang ito ay bukas na
sa mga bagong bersiyon: nagkumpulan
ang lahat para sa pagtatalik, nagkuwenta
ng mga gastusin gawa ng pagkauhaw
sa mga bagay na hindi magtatapos.
Gawa ng paglalagay ng kung ano-ano
sa mga aparador bilang paghahanda
dahil anumang araw, ang mga konsepto
ng kaningningan ay dalisay
na dadaloy sa aming harapan,
magiging malamig sa hipo,
susunod sa kumpas ng kamay,
mag-aaklas sa direksiyon ng tingin
upang magtungo sa dakong
alumpihit sa mga panganib
na magpapakilala ng kalaliman
ng maaari nating masaklaw,
mga bagay na hiwalay sa makinarya
ng ating pagdududa, kaisa ng katiyakang
ang mga pag-iimbestigang ito
ay bahagi lamang ng mga kalakaran
ng kalangitan. Sa kalayuan, sa likod
ng kakahuyan, may kumukurap
nang paulit-ulit hanggang sa makuha
ang tamang agos ng mga kulay sa tanaw.

PREVIOUS         NEXT

1   ·   2   ·   3   ·   4   ·   5