Poetry Issue 9

   Issue # 9: January-June 2008

Allan Derainmula sa Ang Munting Banal na Aklat ng mga Kumag


   ang liwanag ng mga kumag


               Tahimik na sa loob nitong barong-barong na tila isang malaking de-tiklop na kahon ng mga gatas at sigarilyo. Tulog na siguro ang labing-isang batang nakatira doon matapos busugin sa am ng kanilang nanay.
               Tahimik na rin sa labas. Sa itaas ng katabing poste, walang ingay na nagpipista ang buong angkan ng mga gamu-gamo. Paikot-ikot sila sa nakabiting bombilya. Tila nakabubusog para sa kanila ang binibigay nitong liwanag. Hindi lamang sila basta naakit lumapit dito, kung puwede lang ay gusto pa nila itong kunin at iuwi sa kanilang pinagmulan.
               Nakikisaya rin ang apat na kabag na maliliksing umaaligid din sa bombilya habang nagpipista sa mga gamu-gamong hatid sa kanila nitong liwanag.
               Ang nananahimik namang bangko sa harap ng barong-barong ang nag-iisang saksi sa lahat ng kasiyahang ito.

    

previous     next