Poetry Issue 9

   Issue # 9: January-June 2008

Allan Derainmula sa Ang Munting Banal na Aklat ng mga Kumag


   sa pagkamatay ng dios ama


               Bago nalagutan ng hininga ang Dios Ama, naihabilin na Niya sa mga anak ang pamamalakad ng Kaniyang mga ari-arian at nasasakupan.
               Kay Abe na panganay at pinakamatalino sa lahat inihabilin ang pag-aayos ng Kaniyang libing. Si Abe rin ang hinirang na maging punong-abala sa taunang seremonya ng paggunita sa Kaniya. Ang panganay na anak ang magiging tagapagpanatili sa debosyon ng mga nasasakupan. Ibinigay Niya kay Abe ang susi sa lahat ng kanilang mga panaginip, bangungot, dasal, alaala, wika, mito, kasaysayan, at haraya para lamang matiyak na mapapanatili nga ng anak ang takot at paggalang sa Kaniyang pangalan kahit malaon na Siyang patay.
               Kay Julian na Kaniyang nakakahawig inihabilin ang kaayusan at katahimikan ng kanilang buong nasasakupan. Upang matiyak ito, binuksan Niya sa anak ang pandayang nasa pinakailalim na bahagi ng lupa. Dito pamumunuan ng anak ang paggawa sa mga tabak, espada at iba pang mga sandatang iaarmas sa kanilang mga tauhan.
               Kay Guada, na nag-alaga sa Kaniya sa Kaniyang pagkakaratay inihabilin Niya ang mga bukid, pastulan at palaisdaan, gayundin ang pamamalakad sa mga magsasaka at mangingisda. Upang magampanan ito, ibinigay Niya sa anak na dalaga ang kakayahang ayusin ang takbo ng mga panahon, ang pagdating at pag-alis ng ulan, init at hangin, ang paglubog at pagsikat ng araw gayundin ang galaw ng mga bituin.
               Kay Jojo na bastardong anak, na walang ginawa kundi ang maglagalag at magsulat ng tula, nag-alangan ang Ama na magkatiwala ng kahit ano. Pero dahil ayaw Niyang masabing mayroon Siyang kinikilingan kaya kahit paano’y inihabilin Niya rito ang pangangalaga sa mga ipis, lamok, langaw at iba pang mga kulisap, sa lahat din ng maliliit na nilalang na gumagapang sa ibabaw at ilalim ng lupa, lumilipad sa hangin at lumalangoy sa tubig.
               Matapos tanggapin ang pamana at habilin ng Ama, nilisan ni Jojo ang kanilang tahanan upang makasalamuha ang lahat ng maliliit, mamuhay kasama nila, maunawaan ang buhay nila, maging katulad at kaisa nila.

    

previous     next