Poetry Issue 9

   Issue # 9: January-June 2008

Kristian CorderoDaliri


   Kinasuklaman ko kaagad ang angking kagandahan
   ng ilang bagay: katulad ng mga rosas na itlog
   ng kuhol sa palayan na paisa-isa kong pinisa.
   Nakakatakot ang kanilang pagdami
   at dahil noon pa man inasam ko na,
   na makakita ng mga kaluluwa
   o kaya’y mga anghel na kuhol
   na mag-aalsa ng digmaan laban sa akin.
   Ngunit malamang walang itinitira
   ang kanilang kamatayan.

   Ganun pa man pinaghandaan ko pa rin
   ang sandaling maghaharap kami ng kanilang hukbo.
   Kung kaya tinipon ko ang mga tinik ng makahiya
   na sa unang pagkakataon ay inakala kong
   isang halamang hayop—
   nakakaramdam at nagkukuyom ang mga ito
   sa bawat pagdantay at ipinagpalagay kong
   may taglay ngang kapangyarihan ang aking mga daliri
   na kaya ring maging aso, ibon at kuneho ng anino nito.

   Simula noon kinilala ko isa-isa ang aking mga daliri.
   Ginawa ko silang mga kawal ng nagbabadyang digmaan.
   Ipinagbawal ko ang pagpitas ng kahit anong bulaklak
   lalo na ang mga namumukadkad sa tuwing alas-dose ng tanghali.
   Itinuro sa hintuturo na hindi lahat ng dapat ay maaari.
   Mariing tinanggihan ang singsing
   na magtatali sa akin sa isang inaalok na pag-ibig.
   Bawal ang pagkulay sa kanilang mga kuko
   at sa halip ginawa ko itong mga buto, mga kalasag.
   Tinuruan ko silang ituring ang bawat isa bilang kapantay.
   Walang hinlalaki. Walang hinliliit.

   Ngunit labis na tinik ang nalikom ng aking mga daliri
   at ngayon sa huling sandali ng pakikitunggali
   bigla itong nagkuyom, isang patay na kamao, semento.
   Kung mamarapating buksan ang mga ito
   dahan-dahanin lamang, marahang isa-isahin
   na parang nagbubunot ng mga petalyo—
   Pakiusap: baka sumugat ang mga tinik ng makahiya
   at mapisa ang ilang mga nalalabing rosas na itlog:
   tanging ito na lamang ang huling mga bihag.