Poetry Issue 15

   Issue #17 : July-December 2012

Keith BustamanteLaminar


   Hindi sa sugal na debate ng mga numero
   o sa pormulang kinokontrata ng mga letra

   nagpapakita ang aparisyon ng mga hugis
   na madalas tumatawid sa magkakaharap

   na mukha kundi sa ordinaryong pagsulpot
   ng sandaling pinipilas ng biglang-lingon

   dahil marahil sa isang bisikleta kalsadang
   sumuot sa tagiliran ng isa pang bisikleta

   isa pang kalsadang wala nang paninibago
   walang interes sa bisyo ng ibang matang

   pinaglalabas-pasukan ng mga kaluluwang
   bago pa man humalo sa usok ng sigarilyo

   matagal nang nilanghap ng mga dibuhong
   sumusuray sa purgatoryo ng panagimpan

   habang binabalasa ng bapor ang mga alon
   ng eroplano ang mga baraha sa amihan.