Poetry Issue 15

   Issue #17 : July-December 2012

Om Narayan Velasco

   ***

   Ayon sa opisyal na tala,
   nangangailangan lamang
   kahit ang pinakatamad na mag-aaral
   ng anim na buwan upang matutuhan
   ang wikang gagamitin sa pangangaral
   at pagkuha ng kumpisal.

   Sa ikaapat na taon nalaman
   ng mag-aaral na hindi
   maaaring gamitin ang Kastila
   kung ang tinutukoy
   ay Espanyol.

    

previous      next