Poetry Issue 15

   Issue #17 : July-December 2012

Om Narayan Velasco

   ***

   Sa simula, ang bugso
   ng pananaghoy

   Nararapat taimtim
   ang paghuhugas sa katawan

   Bago ibalot sa tela
   hayaang mabahiran
   ang balat ng katas
   ng mga bulaklak at buyo

   Saka ipinid ng husto
   ang sisidlang matigas na kahoy

   Sa marahang paglagak
   sa ilalim ng bahay

   Hayaang manahan
   ang katahimikan ng pumanaw

    

previous      next