Poetry Issue 15

   Issue #17 : July-December 2012

Om Narayan Velasco

   ***

   Taong 1597, sa isa sa mga pueblo
   sa encomienda ng Taitai. Bumaba
   mula sa kabundukan ang isang salvaje
   na nagngangalang Sayor (na ibig sabihin
   ay magnanakaw). Takot sa kanya ang lahat
   sapagkat kinakain niya kahit ang mga ahas
   tuwing nagugutom at kaya niyang tumakbo
   at lumundag tulad ng isang mailap na hayop.

   Nakita ko ang nilalang. Kusa siyang lumapit.
   Walang saplot, liban sa kapirasong
   tela sa pigi kung saan nakasuksok
   ang isang punyal. Hinaplos ko siya,
   pinaamo ng mga regalo at kabaitan.
   Limang taon. Hanggang sa wakas.

   Pablo
   ang kanyang naging
   pangalan.

    

previous      next