Poetry Issue 15

   Issue #17 : July-December 2012

Om Narayan Velasco

   ***

   Hindi nakatulog ang mag-aaral.

   Lumalagos sa siwang ng pintuan
   ang liwanag mula sa labas.

   Kalaunan, lalo siyang nabulahaw
   ng ingay. Sa kuwento ng isang

   misyonero, mainam magsulat
   ang mga katutubo

   Bagaman walang dasal na nakasulat.
   Saulado nila ang alay sa mga anito.

   Kalaunan, nagimbal
   ang ibang misyonero.

   Inilarawan nila ang impyerno:
   apoy na nagngangalit

   Hindi nila matiyak
   kung paano susunugin

   ang kanilang mga awit.

    

previous      next