Poetry Issue 15

   Issue #15 : July-December 2011

Mesándel Virtusio Arguellesmula sa Aralin sa Kasaysayan


   Nakaturo sa langit ang parola.
   Walang barko na naaabot-
   tanaw. Walang baybay na nababalik-
   tanaw. Hiniwa ng mga eroplano

   ang mga ulap. Umulan dito
   at natigmak ang buong isla. Kailanman
   hindi napapayapa ang dagat, parating
   ang puwersa ng alon sa dalampasigan.

   Minsang binulag ang parola,
   hinungkag sa liwanag na hindi naisalba
   kahit ang sarili, tanda hanggang ngayon
   hindi maisasalba ang sarili.

    

previous      next