Poetry Issue 15

   Issue #15 : July-December 2011

Mesándel Virtusio Arguellesmula sa Aralin sa Kasaysayan


   Mga bilanggo ang lumikha ng tunel.
   Lumilikha ng tunel ang mga bilanggo
   upang makatakas (hindi makalaya).
   Maraming nakulong sa tunel

   hindi lamang karimlan. Lagusan
   sa paanan ng gulod na saang dulo
   humahantong kung mayroong dulo. Dito
   naiiwan sa bungad ang mga anino.

   Dito pinasambulat ng mga kaaway
   ang mga sarili kaysa sumuko. Sa saglit
   idiniin ng gayong pagsambulat
   ang pagkapira-piraso ng kubling liwanag.

    

previous      next