Poetry Issue 15

   Issue #15 : July-December 2011

Mesándel Virtusio Arguellesmula sa Aralin sa Kasaysayan


   Nakaturo sa langit ang mga kanyon.
   Walang langit na hindi nagbabago, kahit ngayon
   pawang ulap. Umulan dito
   at natigmak ang buong isla.

   Samantala, hindi napapayapa
   ang dagat kahit tila tahimik na
   ang mga kanyon. Ang mga alon
   patuloy sumasalpok sa puting batuhan.

   Ilang sandali pa masisilip ng araw
   sa mga bunganga ng mga kanyon
   ang hungkag, madilim na loob.
   Nananatili ang mga guwang.

    

previous      next