Poetry Issue 12:3

   Issue # 12:3 : January-June 2010

Oliver OrtegaMadali ang Buhay


   Pareho tayo ng iniisip: magkaiba
   ang pagsusuri sa penomeno sa pagdanas
   dito ng kunehong nagdudumaling
   lumusot sa butas sa dingding. Pasakit
   ang pinakamabisang motibasyon ayon
   sa nagdisenyo. Ayon sa disenyo
   makalilipad ang ibon at ang langit
   ay isang malaking tukso.