Poetry Issue 11

   Issue # 11: January-June 2009

Frances Moreen NaputoPsychiatric Ward


   Liham mula sa Isolation Room   Hindi maaari ang panulat dito. Pandagdag daw
   ng pilat. Sa pader na lamang. Sa isip.

   Pudpod na ang mga kuko. Ikinulong ako rito dahil
   nagsasayaw ulit ako kagabi. Ibinukod sa aking kapwa

   upang manatili silang buhay. Ang nais kong aminin,
   ginawan ko sila ng kuwento dahil hindi nila ako naririnig.

   Nagdarasal ako sa pader, nakikipagtalik sa anino kapag naglalaho
   ito sa gabi at idiniriin kong sila ang may sala. Kung hindi

   sa mga kuwento, paano pa ako makapagsusugat.
   Walang salamin sa loob ng silid.