Poetry Issue 11

   Issue # 11: January-June 2009

Frances Moreen NaputoPsychiatric Ward


   Sa Loob ng Silid   Kaya kong imapa ang espasyong maaari ko lamang
   galawan. Sampung buntong-hininga ang tagal
   bago maapuhap ang rehas.

   Madaraanan ang mga higaang hilera ng mga puntod.
   Ang mga kapwa kong nagsasalita sa hangin,
   sa tapat ng nakabukas na telebisyon

   na hindi nila tinitingnan. Ipinasok ako rito
   upang manatili akong buhay.

   Pinakikinggan ko ang orasan,

   ang mga kamay na hindi magtatagpo sa isang dasal.
   Kumakawala sa aking mga daliri
   ang nalalagas na segundo.