Poetry Issue 10

   Issue # 10: July-December 2008

Jerry B. GracioOnan


   Sa nasilip niyang pagtatalik,
   Napaypayan ang libog sa kanyang isip.

   Hindi niya nais magkabahid-dungis
   Kayâ inialay sa Diyos ang kanang kamay.

   Nagparingas siya ng apoy
   At unang isinugba ang hintuturo.

   Nasunog ang lima niyang daliri
   Nang walang nadaramang kirot.

   Idinampi niya ang palad sa titi
   Upang makaramdam ng anumang pakiramdam.

   Nang lumabas ang kanyang tamod,
   Napunô ang loob niya ng luwalhati at takot.

   Nais niyang tapyasin ang kamay at ari,
   Ngunit putol na ang sampu niyang daliri.